ACCA MPACC

ACCA MPACC项目介绍

课程介绍:

ACCA MPACC

ACCA MPACC

课程开通链接(提交信息后,我们的课程顾问很快会和您联系并且开通ACCA快速入门课程一套):(请复制链接到浏览器打开)http://www.wenjuan.com/s/mURRVn/

示例课程:

ACCA核心课信息

扫一下二维码,可以有机会获得我们ACCA APC的案例分析讲义一份